İşbu aydınlatma metni, Recep Emre ERÇETİN’nin internet sitesi üzerinden ulaşan kişilerden elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Veri Sorumlusu Recep Emre ERÇETİN tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İnternet sitemiz üzerinden iletişim formumuzu dolduran kişilerin paylaşmış olduğu ad-soyad ve iletişim bilgilerinden oluşan kişisel veriler;

• İlgili kişiye iletişim konusuyla ilgili geri dönüş yapıldığında doğru hitap edilebilmesi,

• Firmamızın bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,

• Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Yukarıda sayılan amaçlar için işlenen kişisel veriler yine aynı amaçlarla sınırlı olmak üzere ihtiyaç halinde aşağıda belirtilen 3. kişilere aktarılabilecektir.

• Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Telefon ve e-mail vasıtasıyla elde edilen kişisel veriler aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle kısmen otomatik yollarla fiziki ve elektronik ortamda işlenmektedir. Ancak müşteri gmail gibi e-posta hizmeti, whatsapp gibi yurt dışından sağlanan hizmetler, instagram, facebook gibi ortamlarda yazışma sırasında istemeden de olsa verilerinizin yurt dışında dolaşıma çıktığı bilinmelidir. Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı, Whatsapp veya elektronik ortamda toplanabilir. Web sitemizdeki bize ulaşın/iletişim kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır. Web sitesi üzerinden tarafımızca veri işlenmemekte olup internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri) domain-Server sağlayıcı bilişim şirketi tarafından tutulabilir.

Web sitemizde reklam ve tanıtım amacı ile bizim tarafımızdan özel olarak takip yapılmamakla birlikte Google arama motoru kapsamında bir kısım bilgileriniz işlenebilecektir. Bu nedenle çerez politikamızı okumanız önemlidir ve istenmeyen çerezlerin nasıl kapatılacağı da burada yazmaktadır. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur. İş başvurusu için talep edilmeden özgeçmiş gönderilmesi halinde özgeçmişiniz işlenmemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanmasındaki Hukuki Sebebi

• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için https://www.recepemreercetin.com internet sitesinden edineceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’ nu eksiksiz doldurarak ıslak imzalı bir şekilde elden veya e-mail kanalıyla Recep Emre Erçetin’e ya da [email protected] adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.